IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Fri, 18 May 2018 11:34:53 Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.8) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.8) Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-MW(wer.1.8.8) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgmw.f_iCEIDG-MW(wer.1.8.8) Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8.8) Udzielone pełnomocnictwa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgpn.f_iCEIDG-PN(wer.1.8.8) Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-POPR(wer.1.8.8) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgpr.f_iCEIDG-POPR(wer.1.8.8) Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-RB(wer.1.8.8) Informacja o rachunkach bankowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgrb.f_iCEIDG-RB(wer.1.8.8) Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-RD(wer.1.8.8) Wykonywana działalność gospodarcza. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgrd.f_iCEIDG-RD(wer.1.8.8) Fri, 18 May 2018 11:31:57 Nowy: CEIDG-SC(wer.1.8.8) Udział w spółkach cywilnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgsc.f_iCEIDG-SC(wer.1.8.8) Thu, 17 May 2018 01:28:23 Nowy: US-54(od 2018) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/us54.f_iUS-54(od 2018) Thu, 17 May 2018 01:28:23 Zmiany w CIT-ST(7)(od 2017 e-dek): Zwiększono liczbę załączników CIT-ST/A do 20.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST(7)(od 2017 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST(7)(od 2017 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST(7)(od 2017 e-dek) Thu, 17 May 2018 01:28:23 Zmiany w CIT-ST/A(5a): Zwiększono liczbę załączników w zestawie z CIT-ST.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citsta.f_iCIT-ST/A(5a) Tue, 15 May 2018 02:08:23 Nowy: WnZwZA(od 2018.04) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/azpa.f_iWnZwZA(od 2018.04) Tue, 15 May 2018 02:08:23 Nowy: TW-1(od 2018) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych wg Dz.U.2017.1201. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/tw1.f_iTW-1(od 2018) Tue, 15 May 2018 02:08:23 Nowy: TW-1(od 2018) 1-poz. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych wg Dz.U.2017.1201. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/tw11.f_iTW-1(od 2018) 1-poz. Tue, 15 May 2018 02:08:23 Nowy: TW-1(od 2018)(blok C) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki C. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/tw1c.f_iTW-1(od 2018)(blok C) Tue, 15 May 2018 02:08:23 Nowy: TW-1(od 2018)(blok E) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki E. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/tw1e.f_iTW-1(od 2018)(blok E) Tue, 15 May 2018 02:08:23 Nowy: TW-1(od 2018) 4-poz. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych wg Dz.U.2017.1201 - obejmujący nie więcej niż cztery należności pieniężne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/tw1r.f_iTW-1(od 2018) 4-poz. Mon, 14 May 2018 12:41:48 Nowy: ASOZ(od 2018) Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/asoz.f_iASOZ(od 2018) Mon, 14 May 2018 12:41:48 Nowy: US-13(od 2018) Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/ adresowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/us13.f_iUS-13(od 2018) Tue, 08 May 2018 10:59:10 Nowy: ZPF(od 2016) Zestawienie przepływów finansowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpf.f_iZPF(od 2016) Tue, 08 May 2018 10:59:10 Nowy: ZPK(od 2016) Zestawienie przychodów i kosztów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpk.f_iZPK(od 2016) Tue, 08 May 2018 10:59:10 Nowy: USI(od 2018) Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/usi.f_iUSI(od 2018) Fri, 04 May 2018 01:51:33 Nowy: KEOP(2) Roczna karta ewidencji obecności w pracy.. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/keop.f_iKEOP(2) Fri, 04 May 2018 01:51:33 Nowy: LOP(2) Lista obecności pracowników. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/lop.f_iLOP(2) Mon, 30 Apr 2018 01:48:55 Nowy: OUNP-3(od 2017.11) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ounp3.f_iOUNP-3(od 2017.11) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: AZ-UDZ(od 2017) Aktywa - udziały kapitałowe podmiotów będących nierezydentami znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczegohttps://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na03.f_iAZ-UDZ(od 2017) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: PZ-KDH(od 2017) Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowegohttps://ips-infor.com.pl/pliki/formul/np10.f_iPZ-KDH(od 2017) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: OUNP-1(od 2017) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ounp1.f_iOUNP-1(od 2017) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: OUNP-2(od 2017) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ounp2.f_iOUNP-2(od 2017) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: OUNP-4(od 2017) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ounp4.f_iOUNP-4(od 2017) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: OŚ-MAJ A(od 2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/somb.f_iOŚ-MAJ A(od 2015) Fri, 27 Apr 2018 02:02:29 Nowy: ZUIP(od 2017) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zuip.f_iZUIP(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: AZ-DEP(od 2017) Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na01.f_iAZ-DEP(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: AZ-IB(od 2017) Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na08.f_iAZ-IB(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: AZ-KRH(od 2017) Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na04.f_iAZ-KRH(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: AZ-NZR(od 2017) Aktywa - nieruchomości za granicą. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na02.f_iAZ-NZR(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: AZ-POZ(od 2017) Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i należności od nierezydentów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na07.f_iAZ-POZ(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: IP-ASA(od 2017) Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ni01.f_iIP-ASA(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: IP-ASP(od 2017) Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ni02.f_iIP-ASP(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: IP-SYM(od 2017) Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ni03.f_iIP-SYM(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PZ-KAN(od 2017) Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/np09.f_iPZ-KAN(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PZ-KRH(od 2017) Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/np02.f_iPZ-KRH(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PW-AFN(od 2017) Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujących się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw04.f_iPW-AFN(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PW-AIN(od 2017) Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw01.f_iPW-AIN(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PW-EMI(od 2017) Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw07.f_iPW-EMI(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PW-RIN(od 2017) Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw06.f_iPW-RIN(od 2017) Tue, 24 Apr 2018 12:15:28 Nowy: PW-ZME(od 2017) Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw08.f_iPW-ZME(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: AZ-KRE(od 2017) Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na05.f_iAZ-KRE(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: AZ-REP(od 2017) Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/na06.f_iAZ-REP(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: PZ-KRE(od 2017) Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tutułu leasingu finansowego wobec nierezydentów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/np03.f_iPZ-KRE(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: PZ-POZ(od 2017) Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/np05.f_iPZ-POZ(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: PZ-REP(od 2017) Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/np04.f_iPZ-REP(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: PW-ADN(od 2017) Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw02.f_iPW-ADN(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: PW-AUN(od 2017) Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nw03.f_iPW-AUN(od 2017) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: RKR(od 2018) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rkr.f_iRKR(od 2018) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Nowy: RPI(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rpi.f_iRPI(od 2018) Mon, 23 Apr 2018 02:30:25 Zmiany w ZUS Z-3(od 2018): Umożliwiono zaznaczenie kilku przełączników w punkcie 6 na 3 stronie.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz3.f_iZUS Z-3(od 2018) Thu, 19 Apr 2018 11:53:51 Nowy: RKU(od 2018) Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rku.f_iRKU(od 2018)